Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
Witaj! Dziś jest poniedziałek, 25 maja 2020
 
MENU GŁÓWNEStatystyki Naszą witrynę przegląda teraz: 1 osoba W sumie odwiedziło nas:
3583886 osób

INFORMACJE NA TEMAT WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH

UWAGA! Wpis na listę uprawnionych inżynierów w jednym z niemieckich landów prowadzoną przez działającą na jego obszarze izbę inżynierów budownictwa / izbę inżynierów (członkostwo w izbie nie jest warunkiem koniecznym dla dokonania wpi-su) pozwala na wykonywanie zawodu na terenie całych Niemiec.

(Stan 07.03.2009)

Wskazówki dotyczące pracy inżynierów uprawnionych do projektowania i innych uczestników procesu budowlanego w Brandenburgii

Republika Federalna Niemiec ze swoimi 16 krajami związkowymi leży w środku Eu-ropy w bezpośredniej granicy na wschodzie z Rzeczpospolitą Polską oraz Republiką Czeską. Kraj Brandenburgia położony wzdłuż Odry i Nysy ma bezpośredni kontakt z 3 polskimi województwami.
Dla inżynierów z obu regionów powstaje wiele możliwości podejmowania pracy w drugim kraju jak również możliwość współpracy transgranicznej. Polscy inżynierowie mogą zatem pracować w Brandenburgii w branży budowlanej, na przykład jako pro-jektanci obiektu przygotowujący dokumentację budowlaną oraz przy składaniu wnio-sków do właściwych władz w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestora. Wymagane jest przy tym spełnienie odpowiednich kryteriów. Inżynier musi być prze-de wszystkim uprawniony do projektowania w kraju Brandenburgia. Poniższe wska-zówki mają na celu pomóc zagranicznym inżynierom w podejmowaniu działalności w Brandenburgii.
( Uwaga! Poniższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny, nie zastępują urzę-dowej wersji przytoczonego prawa! Nie odpowiadamy za nieprawidłową interpretację podanych informacji)

Podstawową regulacja prawną w Brandenburgii w zakresie budownictwa jest Brandenburska Ustawa Prawo Budowlane (dalej w tekście BbgBO). Obecnie obowiązu-je wersja z 17.09.2008 (fragment ustawy zostały omówione poniżej).

Budowa, zmiana oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych jak rów-nież innych obiektów i budów wymagają zasadniczo uzyskania pozwolenia na budowę ( § 54 BbgBO). Nie mniej jednak § 55 ust. BbgBO podaje ogólne zasady i katalog przedsięwzięć budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Są to na przykład: małe budynki, garaże, szklarnie, altany ogrodowe, budynki gospodarcze, spiżarnie, wiaty, urządzenia reklamowe, itd.; konkretne przypadki są opisane w § 55 BbgBO. §§ 56 BbgBO opisuje ważne szczegóły procedur nadzoru budowlanego do-tyczących obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
W celu przygotowania, nadzoru i wykonawstwa inwestycji budowlanej inwestor musi powołać odpowiednie osoby jako uczestników procesu budowlanego (§ 47 ust. 1 zd. BbgBO). Wymagania wobec tych osób wynikają z §§ 46 ff BbgBO.
Urząd Nadzoru budowlanego decyduje o udzieleniu pozwolenia na budowę zgodnie z § 62 ust. 1 zd. 1 BbgBO tylko na pisemny wniosek inwestora (wniosek pozwolenie na budowę). Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty (dokumentacja budowlana) (§ 68 ust. 2 BbgBO). Odnośne szczegóły reguluje Brandenburskie rozporządzenie o dokumentacji budowlanej (BbgBauVorlV), obecna wersja z 23.03.2005.

W celu opracowania dokumentacji budowlanej musi zostać powołany projektant obiektu, który potrafi zgodnie z wiedzą i doświadczeniem przygotować i nadzorować dane przedsięwzięcie budowlane i który jest odpowiedzialny za kompletność i jakość swojego projektu oraz potwierdzi, że projekt jest zgodny z przepisami publiczno-prawnymi (§ 48 ust. 1 zd. 1 i 3 BbgBO).
Ważne jest, żeby opracowywanie dokumentacji budowlanej w celach budowy, zmia-ny lub zmiany sposobu użytkowania budynków wykonane było przez projektanta po-siadającego uprawnienia do projektowania (§ 48 ustęp. 4 BbgBO).
Zgodnie z 48 ust. 4 BbgBO do projektowania uprawniona jest osoba, która:
1. ukończyła wyższą szkołę zawodową o kierunku architektura, budownictwo lą-dowe , inżynieria,
2. następnie odbyła co najmniej dwuletnią praktykę zawodową przy projektowa-niu obiektów,
3. posiada wystarczającą wiedzę z zakresu prawa publicznego, a zwłaszcza prawa budowlanego, produktów budowlanych i prawa dotyczącego projekto-wania,
4. jest wpisana na listę architektów lub inżynierów uprawnionych do projektowa-nia prowadzoną przez odpowiednia izbę.
Te wymagania obowiązują zwłaszcza inżynierów uprawnionych do projektowania z kraju Brandenburgia.

Osoby, które zdobyły swoje kwalifikacje nie na terenie Niemiec, lecz za granicą, są uprawnione do projektowania w Brandenburgii, jeśli ich kwalifikacje zawodowe zo-staną uznane za równorzędne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (§ 48 ust. 4 BbgBO).
W kraju Brandenburgia postępowanie sprawdzające kwalifikacje zawodowe (n.p.dla inżynierów z Polski i Czech) przeprowadza Brandenburska Izba Inżynierów ( BBIK). W wyniku takiego postępowania inżynier z zagranicy otrzymuje zaświadczenie Brandenburskiej Izby Inżynierów o posiadanych uprawnieniach (§ 48 Abs. 5 BbgBO). Posiadając takie zaświadczenie inżynier może wykonywać działalność wymagającą uprawnień do projektowania bez dodatkowego sprawdzania przez urzędy budowlane, a w szczególności sporządzać dokumentację budowlaną będącą elementem po-zwolenia na budowę.

Inżynier z uprawnieniami do projektowania spoza Republiki Federalnej Niemiec ( tak zwani „ zagraniczni inżynierowie z uprawnieniami do projektowania”) musi zwrócić uwagę na jeszcze inne istotne sprawy. Reguluje je Brandenburska Ustawa o zawodzie inżyniera ( zwana dalej w tekście BbgIngG) w § 18 wydania z 15.07.2008:
Osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania ani nie osiedliły się na terenie Republiki Federalnej Niemiec, a
1. spełniają kryteria określone w § 48 ust. 4 punkt 2 lub punkt 4 Brandenburskiej Ustawy Budowlanej, i
2. nie są wpisane na listy inżynierów z uprawnieniami do projektowania prowa-dzone przez jedną z niemieckich izb inżynierów, i
3. po raz pierwszy chcą świadczyć usługi jako inżynier posiadający uprawnienia do projektowania (zagraniczni inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi) na terenie Brandenburgii , zostają wpisani na listę zagranicznych inżynierów z uprawnieniami do projektowania. Stosuje się odpowiednio zastosować § 16 ust. 2 i 3.

Wynika z tego, że projektanci z zagranicy, a wiec inżynierowie z zagranicy posiada-jący uprawnienia do projektowania, którzy chcą podjąć działalność zawodową w Brandenburgii:
- potrzebują dokumentu wydanego przez Brandenburską Izbę Inżynierów, potwier-dzającego prawo do korzystania z uprawnień projektowych na terenie Brandenburgii (§ 48 ust. 5 BbgBO), i
- muszą zostać wpisani na listę zagranicznych inżynierów uprawnionych do projek-towania prowadzoną przez Brandenburską Izbę Inżynierów (& 18 BbgIngG)
Za dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe i wpisanie na listę Brandenbur-skiej Izby inżynierów należy wpłacić roczną opłatę administracyjną a w wysokości 60 euro.

Należy zwrócić uwagę, że zagraniczni inżynierowie z uprawnieniami do projektowa-nia muszą przestrzegać określonych obowiązków zawodowych. Obowiązki zawodo-we wynikają z § 24 BbgIngG:
1. Inżynierowie posiadający uprawnienia do projektowania muszą wykonywać swój zawód sumiennie, z uwzględnieniem powszechnie uznanych reguł i zgodnie z wiedzą techniczną. Inżynierowie muszą postępować zgodnie z ety-ką zawodową.
2. Są w szczególności zobowiązani do:
- dokształcania się w zawodzie i dowiadywania się na bieżąco o obowiązujących zasadach dotyczących wykonywania zawodu,
- ochrony interesów zleceniodawcy i zachowania jego tajemnicy handlowej i fir-mowej
- zwracania uwagi, aby podczas wykonywania zawodu życie, zdrowie osób trze-cich jak również sprawy ochrony środowiska i znaczących dóbr materialnych nie były zagrożone.
- wystarczającego ubezpieczenia się - w przypadku prowadzenie na własną od-powiedzialność działalności na rzecz innych - od niebezpieczeństw cywilnych, wynikających wyłącznie z zakresu pracy zawodowej zgodnie z § 23 BbgIngG, odpowiednio do zakresu i rodzaju wykonywanych czynności zawodowych i na żą-danie Izbie Inżynierów wykazania posiadania takiego ubezpieczenia,
- koleżeńskiego zachowywania się wobec współpracowników i pracowników, a także podczas współpracy z przedstawicielami innych zawodów i izb zawodowych
- zaniechania działań w celu konkurencji, które naruszają obowiązujące prawo i dobre obyczaje
- uczestniczenia tylko w „konkursach” opartych na uczciwych regułach i zasadach fairplay i dających szanse równego współzawodnictwa
- podpisywania tylko takich planów, projektów, dokumentów budowlanych i opinii, które sami wykonywali lub które zostały wykonane pod ich kierownictwem lub na ich odpowiedzialność.

Dalszych informacji dotyczących wykonywania działalności inżyniera z uprawnienia-mi do projektowania w kraju chętnie udzieli Państwu:
Brandenburgische Ingenieurkammer/Brandenburska Izba Inżynierów
Schlaatzweg 1, 14473 Potsdam
Tel. 0049. 331 / 743 18.0, Fax 0049. 331 / 743 18.30

Strona internetowa: www.bbik.de
Mail: info@bbik.de


 


Dołączone materiały

WYŚLIJ ZNAJOMEMU
DRUKUJ
STRONA GŁÓWNA