Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
Witaj! Dziś jest poniedziałek, 25 maja 2020
 
MENU GŁÓWNEStatystyki Naszą witrynę przegląda teraz: 5 osób W sumie odwiedziło nas:
3583936 osób

POMOC KOLEŻEŃSKA

Załącznik do Uchwały Nr 92/R/2014
z dnia 12.06.2014r.

REGULAMIN
przyznawania zapomogi losowej członkom

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


§1

 1. Regulamin przyznawania zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (zwanej dalej DOIIB) został opracowany na podstawie:
   - Art. 8 pkt 12 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001.5.42 z późn. zm.),
   - § 18 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 2. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 12.06.2014r.

 

§2

 1. Zapomogi losowe przyznawane są członkom DOIIB w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka DOIIB.
 2. Wysokość  zapomogi  losowej  powinna być dostosowana do sytuacji materialnej, rodzinnej i zawodowej członków DOIIB.
 3. O zapomogę można wystąpić raz w roku.
 4. Warunkiem uzyskania zapomogi losowej jest czynne członkostwo w DOIIB oraz opłacone składki członkowskie na dzień zdarzenia i złożenia wniosku.
 5. Przyznanie zapomogi losowej i jej wysokość są zależne od wielkości środków przewidzianych w budżecie DOIIB na ten cel z zastrzeżeniem § 14 pkt 4 Regulaminu okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§3

 1. Maksymalna kwota zapomogi losowej wypłacanej w przypadkach określonych w § 2 pkt 2 nie może przekraczać w roku podatkowym, w którym jest udzielona, kwoty zwolnionej z podatku dochodowego określonej ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wartości określonej w załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Wniosek o zapomogę losową składa do DOIIB osoba zainteresowana wg wzoru – załącznik nr 2 lub załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Do wniosku o zapomogę losowa należy dołączyć dokumenty poświadczające przypadek losowy oraz aktualną sytuację wnioskodawcy oraz rodziny zamieszkującej wspólnie z wnioskodawcą: PIT, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie, odcinki renty, itp.
 4. Do wniosku  o zapomogę losową po śmierci członka DOIIB należy dołączyć kopię aktu zgonu członka DOIIB oraz kopię dowodu osobistego wnioskodawcy, ewentualnie inne dokumenty.
 5. Wniosek o zapomogę losową rozpatruje Zespół ds. zapomóg losowych powołany przez Radę DOIIB.
 6. Wysokość jednorazowej zapomogi losowej (uwzględniając zapisy załącznika nr 1 do Regulaminu) ustala trzyosobowy Skład Zespołu, powoływany każdorazowo zarządzeniem Przewodniczącego Zespołu ds. zapomóg losowych spośród członków zespołu.
 7. Decyzje w sprawach udzielenia zapomogi losowej Skład, o którym mowa w § 3 pkt 6,  podejmuje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczy głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
 8. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty pomocy losowej ponad kwoty jakimi może dysponować Zespół, Przewodniczący Zespołu ds. zapomóg losowych występuje z odpowiednim wnioskiem do Przewodniczącego Rady DOIIB w celu przyznania lub odmowy wypłaty wnioskowanej kwoty.
 9. Przewodniczący Zespołu ds. zapomóg losowych informuje na piśmie wnioskodawcę o podjętej decyzji w sprawie przyznania lub nie przyznania zapomogi losowej.
 10. Przewodniczący Zespołu ds. zapomóg losowych na najbliższym posiedzeniu informuje Prezydium Rady lub Radę DOIIB o liczbie podjętych decyzji o przyznaniu zapomóg i ich wysokości oraz o decyzjach odmownych.

§4

 1. Zapomoga losowa przysługuje:
  a)    członkom DOIIB,
  b)    współmałżonkowi lub jednemu dziecku w przypadku śmierci członka DOIIB.


§5

 1. Zapomoga losowa udzielana jest z funduszy własnych DOIIB.
 2. Formy wypłaty zapomogi losowej mogą być zróżnicowane: przekaz pocztowy lub przelew na konto wnioskodawcy.


§6

 1. Uprawnienia do interpretacji szczegółowej celów i zasad przyznawania zapomogi losowej posiada  Rada DOIIB.


§7

Kontrolę nad gospodarką w zakresie udzielanych zapomóg losowych sprawuje:
-    Rada DOIIB,
-    Komisja Rewizyjna DOIIB.


§8

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB
(uchwała Rady DOIIB Nr 92/R/2014)TABELA  WYSOKOŚCI  ZAPOMOGI  LOSOWEJ

 

Lp. Odbiorcy zapomogi finansowej Zapomoga losowa przyznawana przez Zespół ds. zapomóg losowych
Zapomoga losowa przyznawana przez Przewodniczącego Rady DOIIB
1. Członkowie DOIIB do 1500 zł do 100%
2. Współmałżonek lub jedno dziecko zmarłego członka DOIIB do 800 zł do 50%UWAGI:
Podane w tabeli procenty odnoszą się do maksymalnej kwoty zapomogi finansowej zgodnie z § 3 pkt 1.

 

 ZAŁĄCZNIK NR 2
do Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB

(uchwała Rady DOIIB Nr 92/R/2014)Wrocław, dnia ..................

 

WNIOSEK  O  ZAPOMOGĘ  LOSOWĄ

 

.......................................................................    
(Nazwisko i imię wnioskodawcy)

 

.......................................................................       
(Adres zamieszkania wnioskodawcy)

 

.......................................................................
(tel)

 

.......................................................................
(nr ewidencyjny DOŚ….)

Do:

Dolnośląskiej Okręgowej

Izby Inżynierów

Budownictwa


1. Proszę o udzielenie zapomogi finansowej w wysokości: ...............................................................................................................
2. Swoją prośbę uzasadniam:..................................................................................................................................................................

    ....................................................................................................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................................................................................................
3. Zapomogę proszę przekazać na moje konto:
    Oddział banku.......................................................... Numer rachunku ................................................................................................
    lub przekazem pocztowym na adres ....................................................................................................................................................

 

................................................................

(podpis wnioskodawcy)

 

UWAGA:
•    Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające przypadek losowy oraz aktualną sytuację wnioskodawcy oraz rodziny zamieszkującej wspólnie z wnioskodawcą: PIT, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie, odcinki renty, itp
•    Pozycje 1-3
wypełnia wyłącznie wnioskodawca
•    Pozycje 4-6
wypełnia Prezydium Rady DOIIB 


4. Decyzja Składu Zespołu ds. zapomóg losowych:
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

 

................................................................

(podpisy)


5. Zatwierdzono do wypłaty kwotę:

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

 

................................................................

(podpisy)

 

 

 

6. Zapomogę finansową przekazano/wypłacono w kwocie ......................................, słownie: ....................................................

....................................................................................................................................................................................................................

w dniu ............................., dla .....................................................................................................................................................................
dowód tożsamości (seria, numer) ................................................
gotówką/przelano na konto nr ...............................................
Przekazano/Wypłacono: ...............................................

................................................................

(podpisy)

 

 ZAŁĄCZNIK NR 3
do Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB

(uchwała Rady DOIIB Nr 92/R/2014)

 

 

Wrocław, dnia ..................

 

WNIOSEK  O  ZAPOMOGĘ  LOSOWĄ PO ŚMIERCI CZŁONKA DOIIB

 

.......................................................................    
(Nazwisko i imię wnioskodawcy)

 

.......................................................................       
(Adres zamieszkania wnioskodawcy, tel.)

 

.......................................................................
(Stopień pokrewieństwa)

 

.......................................................................
(Nazwisko i imię zmarłego Członka DOIIB)

 

.......................................................................
(nr ewidencyjny DOŚ…)

Do:

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa


1. Proszę o udzielenie zapomogi finansowej w wysokości: ...............................................................................................................
2. Swoją prośbę uzasadniam:..................................................................................................................................................................

    ....................................................................................................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................................................................................................
3. Zapomogę proszę przekazać na moje konto:
    Oddział banku.......................................................... Numer rachunku ................................................................................................
    lub przekazem pocztowym na adres ....................................................................................................................................................

 

................................................................

(podpis wnioskodawcy)

 

UWAGA:
•    Do wniosku należy dołączyć kopię aktu zgonu Członka DOIIB oraz kopię dowodu osobistego wnioskodawcy, ewentualnie inne dokumenty
•    Pozycje 1-3
wypełnia wyłącznie wnioskodawca
•    Pozycje 4-6
wypełnia Prezydium Rady DOIIB 


4. Decyzja Składu Zespołu ds. zapomóg losowych:
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

 

................................................................

(podpisy)


5. Zatwierdzono do wypłaty kwotę:

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

 

................................................................

(podpisy)

 

 

 

6. Zapomogę finansową przekazano/wypłacono w kwocie ......................................, słownie: ....................................................

....................................................................................................................................................................................................................

w dniu ............................., dla .....................................................................................................................................................................
dowód tożsamości (seria, numer) ................................................
gotówką/przelano na konto nr ...............................................
Przekazano/Wypłacono: ...............................................

................................................................

(podpisy)

 

 


Dołączone materiały

WYŚLIJ ZNAJOMEMU
DRUKUJ
STRONA GŁÓWNA