Regulacje prawne

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE ZAWARTE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH:

 

— ustawa z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U.2014.768)

 

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) 

 

— rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z późniejszymi zmianami) – obowiązywało do dnia 2 lipca 2005r.

 

— rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) – obowiązywało od dnia 3 lipca 2005r. do dnia 30 maja 2006r.)

 

— rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późniejszymi zmianami) – obowiązywało od dnia 31 maja 2006r. do dnia 9 sierpnia 2014r.

 

— rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) – obowiązywało od dnia 25 września 2014r. do dnia 30 kwietnia 2019r.

 

— rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - obowiązuje od dnia 7 maja 2019r.

 

— ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016r. poz. 1725). 

 

— wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane – pobierz 

 

— wykaz polskich norm obowiązujących podczas egzaminu na uprawnienia budowlane – pobierz

 

— regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych – pobierz

 

— szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane – pobierz