Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
Witaj! Dziś jest poniedziałek, 11 grudnia 2017
 
MENU GŁÓWNEStatystyki Naszą witrynę przegląda teraz: 1 osoba W sumie odwiedziło nas:
2571755 osób

REGULAMIN OSD

Regulamin
okręgowych sądów dyscyplinarnych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 
20-21 czerwca 2008r. 

§ 1
 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania okręgowego sądu dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Okręgowy sąd dyscyplinarny jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa określonym w art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
 3. Kadencja okręgowego sądu dyscyplinarnego trwa 4 lata.
§ 2 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
 1. ustawie o samorządach zawodowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
 2. ustawie - Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
 3. sądzie - należy przez to rozumieć okręgowy sąd dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
§ 3 
 1. Sąd składa się z przewodniczącego i 5-16 pozostałych członków wybranych przez okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej na kadencję przez zjazd okręgowy.
 2. Członkowie sądu sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją. 
 3. W uzasadnionych wypadkach, kiedy członek sądu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przewodniczący sądu może wystąpić do okręgowego zjazdu izby z wnioskiem o jego odwołanie.
§ 4 
Sąd: 
 1. rozpatruje sprawy i orzeka o winie, niewinności lub zatarciu kary w sprawach skierowanych przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub właściwy nadzór budowlany,
 2. rozpatruje sprawy skierowane przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny,
 3. dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,
 4. składa okręgowemu zjazdowi izby sprawozdania ze swej działalności oraz przedstawia okręgowej radzie izby informacje o swojej działalności,
 5. przedkłada roczne sprawozdania Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu.
§ 5 
Sąd orzeka w składzie 3-osobowym jako sąd pierwszej instancji. 

§ 6 
 1. Postępowanie dyscyplinarne w sprawach o przewinienia dyscyplinarne sąd prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
 2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie sąd prowadzi na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane.
 3. W zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej i Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
§ 7 
 1. Członkowie sądu wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego i sekretarza sądu na posiedzeniu organizacyjnym zwołanym w ciągu pierwszego miesiąca od zakończenia zjazdu.
 2. Przewodniczący sądu kieruje pracą sądu, a w szczególności:
1)    zaznajamia się z każdą sprawą wpływającą do sądu i 
        wyznacza terminy poszczególnych posiedzeń,
2)    ustala składy kompletów orzekających oraz wyznacza 
        przewodniczącego składu orzekającego,
3)    zapewnia sprawny przebieg postępowania.
 1. W razie ponownego rozpatrywania sprawy do składu kompletu orzekające go nie mogą być wyznaczeni członkowie sądu, którzy poprzednio brali udział w sprawie.
§ 8 
 1. Wiceprzewodniczący sądu jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.
 2. Jeżeli niemożność pełnienia obowiązków przez przewodniczącego sądu ma charakter trwały, najbliższy okręgowy zjazd izby wybiera nowego przewodniczącego.
§ 9 
Przewodniczący sądu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium. 

§ 10 
 1. Pełną obsługę sądu zapewnia biuro okręgowej izby.
 2. Wydatki związane z działalnością sądu, w tym wydatki związane z postępowaniem przed sądem, pokrywane są z budżetu okręgowej izby.
§ 11 
Tryb postępowania sądu w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

WYŚLIJ ZNAJOMEMU
DRUKUJ
STRONA GŁÓWNA