Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
Witaj! Dziś jest wtorek, 19 września 2017
 
MENU GŁÓWNEStatystyki Naszą witrynę przegląda teraz: 2 osoby W sumie odwiedziło nas:
2494154 osób

REGULAMIN ZEBRAŃ WYBORCZYCH

Regulamin obwodowych zebrań wyborczych DOIIB w kadencji 2014-2018§ 1

Podstawę prawną zwołania Obwodowego Zebrania Wyborczego, zwanego dalej Zebraniem, stanowią:

 1. ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r. z późn. zmianami),
 2. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 3. uchwała nr 138/R/2013 z dnia 26.09.2013 r. Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie podziału okręgu na obwody wyborcze, liczby delegatów w obwodach oraz terminów Zebrań.

 

§ 2

Celem Zebrania jest wybór delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014 – 2018.

 


§ 3

 1. Uprawnionym do udziału w Zebraniu jest członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaproszony na Zebranie.
 2. Do udziału w zebraniu może być dopuszczony, nie zaproszony członek okręgowej izby inżynierów budownictwa, pod warunkiem uzyskania bądź odzyskania członkostwa w okręgowej izbie inżynierów budownictwa po dniu 30 września 2013 r.
 3. Listę uprawnionych do udziału w Zebraniu, według stanu na dzień 30 września 2013 r., sporządza Biuro Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 4. Uczestnik Zebrania ma czynne i bierne prawo wyborcze. Uczestnik Zebrania otrzymuje mandat (według załącznika nr 4 do regulaminu).
 5. Każdy członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, niezawieszony do dnia Zebrania, ma bierne prawo wyborcze.
 6. Czynne prawo wyborcze członek posiada tylko na jednym zebraniu.

 


§ 4

 1. Zebranie otwiera upoważniony przedstawiciel Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ogłasza liczbę delegatów wybieranych na Zebraniu, a następnie przeprowadza wybór przewodniczącego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

 

§ 5

 1. Zebranie jest prawomocne, niezależnie od liczby uczestników Zebrania.
 2. ebranie przyjmuje porządek obrad. Ramowy porządek obrad zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

 

 

§ 6

 1. Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zebrania według zasad określonych w § 4 ust. 2.
 2. Przewodniczący Zebrania, jego zastępca i sekretarz tworzą prezydium Zebrania.
 3. Przewodniczący Zebrania lub w jego zastępstwie zastępca przewodniczącego Zebrania:

         a) ogłasza prawomocność Zebrania,
         b) ogłasza liczbę uczestników Zebrania,
         c) kieruje przebiegiem Zebrania i dyskusją,
         d) przeprowadza wybory delegatów na Zjazd DOIIB
         e) zarządza głosowania,
         f) ogłasza wyniki wyborów,
         g) czuwa nad sprawnym przebiegiem Zebrania.

 

 

§ 7

 1. Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej, według zasad określonych w § 4 ust. 2.
 2. Komisja Skrutacyjna liczy od 3 do 10 osób, a Komisja Wyborcza od 3 do 5 osób.
 3. Osoba kandydująca na delegata nie może być członkiem komisji Skrutacyjnej.

 


§ 8

     1.  Komisja Wyborcza
          a) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów na Zjazd DOIIB
          b) przygotowuje listę wyborczą,
          c) przygotowuje karty wyborcze.

     2.  Komisja Skrutacyjna:
          a) informuje o zasadach głosowania,
          b) rozdaje karty wyborcze,
          c) zbiera karty wyborcze do zabezpieczonych urn,
          d) odnotowuje oddanie głosu na mandacie,
          e) liczy głosy w głosowaniach,
          f) nadzoruje głosowania w przypadku elektronicznej realizacji głosowania,
          g) podaje wynik głosowań w protokole, w którym określa:
             - liczbę osób uprawnionych do głosowania,
             - liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,
             - liczbę głosów ważnych, nieważnych oraz wstrzymujących się,
             - liczbę głosów oddanych na każdego kandydata.

 

 

§ 9

 1. Komisje, o których mowa w § 7 i § 8, wybierają ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji.
 3. sekretarz Komisji sporządza protokół, który po podpisaniu przez wszystkich jej członków, przekazuje przewodniczącemu Zebrania.

 

 

§ 10

 1. Kandydat na delegata powinien być zgłoszony przez uczestnika Zebrania, na karcie zgłoszenia (według załącznika nr 2 do regulaminu).
 2. Kandydat na delegata wyraża pisemną zgodę na kandydowanie (według załącznika nr 2 do regulaminu).
 3. Liczba kandydatów na delegatów nie jest ograniczona.
 4. Uczestnik Zebrania ma prawo zadawać pytania kandydatom na delegatów. W wypadku nieobecności kandydata na Zebraniu, odpowiedzi na zadane pytanie udziela osoba zgłaszająca kandydata.
 5. Kandydaci na delegatów są umieszczani na liście wyborczej w porządku alfabetycznym.
 6. Wyboru delegatów dokonuje się w głosowaniu tajnym.
 7. Głosować wolno tylko osobiście.
 8. Do głosowania służy karta wyborcza (według załącznika nr 3.1 lub 3.2  do regulaminu).
 9. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie z karty wyborczej nazwiska tych kandydatów, na których wyborca nie głosuje.
 10. Głos jest ważny, jeżeli na karcie wyborczej pozostawiono nie skreśloną liczbę nazwisk kandydatów równą lub mniejszą od liczby wybieranych delegatów.
 11. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie pozostawiono nie skreśloną liczbę nazwisk kandydatów większą od liczby wybieranych delegatów.
 12. Skreślenie wszystkich kandydatów na karcie oznacza wstrzymanie się od głosu.
 13. Wybrane na delegatów są osoby, które w głosowaniu tajnym uzyskały największą liczbę głosów. W wypadku, gdy kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów, a wybór ich powoduje przekroczenie liczby wybieranych delegatów, wybory są powtarzane dla tych kandydatów.
 14. Głosowanie tajne i jawne oraz wybory delegatów mogą się odbywać metodą elektroniczną. W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia § 10 pkt. 8-12.
 15. Decyzję o zastosowaniu elektronicznej metody głosowania i wyboru delegatów podejmuje  Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego do przygotowania XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w roku 2014, a decyzję tę przekazuje zebranym upoważniony przedstawiciel  Rady DOIIB na początku zebrania.

 

 

§ 11

     1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu uczestnikom Zebrania w kolejności zgłoszeń.
     2. Poza kolejnością zgłoszeń można wystąpić z wnioskiem formalnym, który może dotyczyć w szczególności:
        -  zakończenia dyskusji,
        -  ograniczenia czasu wystąpień,
        -  ponownego przeliczenia głosów.
     3. Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie jawne w pierwszej kolejności; o ich przyjęciu decyduje zwykła większość głosów.
     4. Przewodniczący Zebrania może odebrać głos uczestnikowi Zebrania, jeżeli treść lub sposób jego wystąpienia zakłóca Zebranie.

 

 

§ 12

      1. Protokół Zebrania sporządza sekretarz Zebrania.
      2. Protokół Zebrania powinien odzwierciedlać jego przebieg, a w szczególności zawierać:
         -  listę obecności uczestników Zebrania,
         -  protokoły Komisji,
         -  listę wybranych delegatów.
      3. Protokół podpisuje przewodniczący oraz sekretarz Zebrania.


Dołączone materiały

WYŚLIJ ZNAJOMEMU
DRUKUJ
STRONA GŁÓWNA