Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
Witaj! Dziś jest piątek, 29 maja 2020
 
MENU GŁÓWNEStatystyki Naszą witrynę przegląda teraz: 3 osoby W sumie odwiedziło nas:
3588511 osób

WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ

OGŁOSZENIE

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że w związku ze zmianami terminów egzaminów na uprawnienia budowlane, podyktowanymi aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju,

osoby zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego mogą składać

wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2020 

w dniach od 15 czerwca do 3 lipca 2020r.

 


Wnioski należy przesyłać w w/w terminie wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

Nie ma możliwości składania wniosków osobiście w siedzibie izby.


Dokumenty proszę kierować na adres:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Odrzańska 22

50-114 Wrocław

 

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 2/2020  - 4 grudnia 2020r. 


Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 2/2020 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) –  winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 5 października 2020r.

 

UWAGA:

Zgodnie z art. 12 pkt 4i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1186) pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.


 

UWAGA
ZMIANA TERMINU EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP od 20 marca br. aż do odwołania, stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
zachodzi konieczność przełożenia terminu egzaminu sesji 1/2020 (wiosennej), która zgodnie z planem miała rozpocząć się w dniu 22 maja 2020 r.
Jednocześnie ulega przesunięciu termin egzaminu w sesji 2/2020 (jesiennej)
 
Planowane nowe terminy egzaminów:
4 września 2020r. – sesja 1/2020 (sesja 35 - wiosenna)
4 grudnia 2020r. – sesja 2/2020 (sesja 36 - jesienna)

Jednocześnie informujemy, że na dotychczasowych zasadach i obowiązujących terminach   prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne do sesji 1/2020 (wiosennej).


Przyjmowanie wniosków na sesję 2/2020 (jesienną) zostanie ustalone w terminie późniejszym.

 


 

 

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach:
   - konstrukcyjno – budowlanej,
   - inżynieryjnej mostowej,
   - inżynieryjnej drogowej,
   - inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
   - inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
   - inżynieryjnej hydrotechnicznej,
   - inżynieryjnej wyburzeniowej,
   - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
   - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.


Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych składa:


WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH (plik do pobrania) wraz z następującymi załącznikami:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów/ dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika/ dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika*;
 2. Suplement do dyplomu/  zaświadczenie o przebiegu studiów*;
 3. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
 4. Formularz osobowy (plik do pobrania);
 5. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych (w przypadku posiadania wcześniej uzyskanych uprawnień budowlanych);
 6. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej:

a. Oświadczenie osoby kierującej praktyką (dot. praktyki odbytej po 24.09.2014r.), o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia (plik do pobrania) wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
   - Zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej (plik do pobrania)
   - Decyzją w sprawie nadania uprawnień budowlanych osoby kierującej praktyką
   - Zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby kierującej praktyką;
b. Książka praktyki zawodowej (dot. praktyki odbytej do dnia 24.09.2014r.) wraz z decyzjami w sprawie nadania uprawnień budowlanych oraz zaświadczeniami o przynależności do izby osób potwierdzających praktykę w książce praktyki zawodowej;
c. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (dot. praktyki odbytej zagranicą lub praktyki odbytej w Polsce przed 01.01.1995r.) - plik do pobrania - wraz z decyzjami w sprawie nadania uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką;
d. Dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej na terenach zamkniętych (zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia) wydany przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

7. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów (plik do pobrania);

8. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej;

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o nadanie uprawnień budowlanych (plik do pobrania).


WAŻNE:

 1. W/w dokumenty należy składać w teczce z gumką formatu A-4 opisanej wg wzoru 1-WN (plik do pobrania)
 2. Wszystkie załączniki należy ponumerować i ułożyć w teczce zgodnie z numeracją we wniosku. Załącznik złożony z kilku kartek musi być spięty zszywaczem.
 3. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dokument, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dotyczy to również uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką kandydata. Wyjątek stanowią uprawnienia budowlane wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczenia o przynależności do izby, które mogą być złożone w formie niepoświadczonych kserokopii. Natomiast uprawnienia budowlane wydane przez urzędy wojewódzkie i inne okręgowe izby wymagają poświadczenia wg zasady podanej na wstępie. 
  • Praktyczna rada: Osoby składające wraz z wnioskiem oryginalne dokumenty, które posiadają w jednym egzemplarzu (np. odpis dyplomu, suplement do dyplomu, itp.) winny przed złożeniem wniosku sporządzić dla własnych potrzeb kopie tych dokumentów, w celu ich ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
 4. Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).
 5. W wykazie prac projektowych (pkt 8) należy wymienić wszystkie projekty, w których kandydat uczestniczył oraz wyszczególnić prace, jakie kandydat wykonał osobiście w danym projekcie. Wykaz powinien być podpisany przez kandydata.
 6. Osoby dokumentujące praktykę zawodową w "Książkach praktyki zawodowej" zarejestrowanych do dnia 26 grudnia 2002r. w urzędach wojewódzkich, winny w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie.


Pierwszą ratę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego należy wpłacać na konto:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław

BANK MILLENNIUM S.A., 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499

z dopiskiem: I rata za postępowanie kwalifikacyjne.


UWAGA!

Zgodnie z uchwałą nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, ustala się:


dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1-4 następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5a Pb:

- z tytułu kwalifikowania 800zł

- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800zł

- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450zł


dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5b Pb:

- z tytułu kwalifikowania 1100zł

- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100zł

- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600złWykaz wzorów dokumentów
Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych pobierz
Formularz osobowy
pobierz
Wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej
pobierz
Zestawienie zbiorcze odbytej praktyki zawodowej pobierz
Zaświadczenie do dokumentowania praktyki odbytej przed 01.01.1995r. lub odbytej zagranicą pobierz
Wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu pobierz
Wzór opisu teczki, w której należy składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych pobierz
Oświadczenie o zgodności złożonych dokumentów z prawdą pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o nadanie uprawnień budowlanych pobierz

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych pobierz

Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane oraz wykaz polskich norm obowiązujących podczas egzaminu na uprawnienia budowlane dostępne są tutaj.

WYŚLIJ ZNAJOMEMU
DRUKUJ
STRONA GŁÓWNA